Regulamin

I. Podstawowe pojęcia

1. Sprzedawca -właściciel firmy – CamoBaits CB Piotr Pietyra, adres : Jagodowa 3 , 34-300 Leśna, NIP: 5532568910 , e-mail: kontakt@camobaits.pl , nr.kontaktowy: 798598326 .

2. Sklep internetowy – serwis należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.camobaits.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta/Konsumenta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.camobaits.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów/Konsumentów Sklepu. Klient/Konsument zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

III. Rejestracja

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.camobaits.pl jest bezpłatna.

2. Użytkownik rejestrując się w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia.

3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient/Konsument bez zaakceptowania regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji zakupów.

4. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie.

5. Osoby poniżej 18-go roku życia powinny posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na użycie lub podanie jakichkolwiek danych osobowych na tej stronie. Dzieci poniżej 13 lat w świetle prawa nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie mogą więc rejestrować się w naszym sklepie.

 

IV. Przyjmowanie i składanie zamówień

1. Zamówienia można składać drogą internetową (elektronicznie) poprzez zamówienia zlokalizowanego na stronie www.camobaits.pl przez 24h i 7 dni w tygodniu , oraz można dzwonić pod numer 798598326 oraz być w kontakcie emailowym kontakt@camobaits.pl

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich.

3. Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.

4. Ceny produktów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura/paragon.

 

V. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej/paczkomaty od 24h do 72h.

2. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy, po wcześniejszym poinformowaniu Sprzedawcy i ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu.

3. Zamówienie i wysyłka zamówionego towaru będzie realizowana w terminie nie przekraczającym 14 dni. W przypadku wystąpienia możliwości przekroczenia podanego terminu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

4. Opłata za wysyłkę na terytorium Polski (ceny w zł) firmą kurierską wszystko podane przy zamówieniu.

5. W przypadku zamówień dostarczanych poza granice Polski, na obszarze Unii Europejskiej: -Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie w zależności od kraju docelowego oraz wielkości paczki. -Po złożeniu zamówienia Klient zostanie powiadomiony o kosztach transportu i czasie dostawy. -Realizowane są tylko zamówienia wcześniej opłacone.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.

 

VI. Zwroty i reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Jeżeli wbrew powyższemu zobowiązaniu dostarczony Towar zawiera wady Klient może złożyć reklamację.

2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

3. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania informując Klienta o zajętym stanowisku.

5. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@camobaits.pl lub w formie listu poleconego nadanego na dane adresowe Sprzedawcy wskazane na wstępie niniejszego Regulaminu wypełniając poniższy formularz:

DATA I MIESCE …………………………………………

Firma produkcyjna oraz handlowo-usługowa CamoBaits CB Piotr Pietyra UL. Jagodowa 3 34-300 Leśna NIP: 5532568910 TELEFON: 798-598-326 E-MAIL: kontakt@camobaits.pl Nr.weterynaryjny: PL2417550p

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

-Imię i nazwisko nabywcy: -Dokładny adres: -Nr. telefonu: -Data nabycia towaru: -Nr dokumentu sprzedaży (Faktura/Paragon): -Numer partii produktu: towaru: -Dokładny opis wady: -Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji: -Decyzja firmy:

 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

2. Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie (na przykład Pocztą Polską, faksem lub drogą elektroniczną) zawierające: -Informację o decyzji odstąpienia od umowy -Data zawarcia umowy/odbioru -Imię i nazwisko konsumenta(-ów) -Adres konsumenta(-ów) -Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) -Data wypełnienia oświadczenia

4. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

IX. Gwarancja

1. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne, celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu czy konserwacji sprzętu, sprzęty, do których Klient zagubił dokument zakupu, towary poddane jakimkolwiek przeróbkom.

 

X. Dane do przelewu

CamoBaits CB Piotr Pietyra

Jagodowa 3 34-300 Leśna

Nr. Konta : mBank 76 1140 2004 0000 3902 8095 8763

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiana powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego treści na stronie internetowej Sprzedawcy. Informacja o planowanej zmianie zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej (stronie głównej) sklepu na co najmniej 7 dni przed dniem, w którym zmiana ta zacznie obowiązywać. Ponadto, osoby, które dokonały rejestracji w systemie Sklepu Internetowego zostaną powiadomione mailowo o planowanych zmianach w tym samym terminie

3. Zawartość witryny (opisy produktów, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Sprzedawcy, producentów, dostawców lub podmiotów współpracujących.

4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych oraz kopiowania zdjeć, grafiki, loga i wszystkich rzeczy znajdujących się na stronie i sklepie.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Firma Produkcyjno Handlowo usługowa CamoBaits z siedzibą w Leśnej 34-300 ul . Jagodowa 3 jako/ administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy podczas realizowania zamówienia w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w CamoBaits przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

  • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
  • realizacji obowiązków CamoBaits przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych art74 ust 3 ustawy o rachunkowości.
  • ochrony praw CamoBaits zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
  • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych CamoBaits płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu CamoBaits w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług CamoBaits (marketing bezpośredni),
  • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

CamoBaits może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie podmiotom, z którymi CamoBaits ma zawartą umowę współpracy (” Przetwarzający dane “) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków CamoBaits przewidzianych prawem, ochrony praw CamoBaits zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu CamoBaits w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności CamoBaits może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z CamoBaits umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez CamoBaits organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. CamoBaits zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez CamoBaits i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i CamoBaits . Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

 

Ponadto, macie Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od CamoBaits potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. CamoBaits dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a CamoBaits ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, CamoBaits wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na CamoBaits może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z CamoBaits , pod adresem: Jagodowa 3, Leśna 34-300 bądź numerem tel. 798598326 lub adres email kontakt@camobaits.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.